Soal Biologi Kelas 11 Tentang Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Soal Biologi Kelas 11 Tentang Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan – Soal – soal berikut dilengkapi dengan kunci jawaban. Kerjakan soal terlebih dahulu kemudian cocokan dengan kunci jawaban yang tersedia. Selamat mengerjakan ! Semoga dapat menambah pengetahuan mengenai jaringan tumbuhan.

Petunjuk (A):

Pilihlah satu diantara pilihan jawaban berikut yang merupakan jawaban yang paling tepat!

1. Fotosintesis pada tumbuhan paling banyak berlangsung pada jaringan . . .
a. Jaringan parenkim
b. Sel penjaga stomata
c. Jaringan bunga karang
d. Jaringan tiang
e. Jaringan klorenkim

2. Jaringan penguat yang ditemukan pada tempurung kelapa ialah . . .
a. Jaringan sklerenkim
b. Jaringan sklereid
c. Jaringan kolenkim
d. Jaringan klorenkim
e. Jaringan parenkim

3. Yang bukan fungsi kaliptra pada meristem apikal akar ialah . . .
a. Melindungi jaringan meristem
b. Menentukan arah pertumbuhan akar
c. Menyebabkan gerak hidrotropisme positif pada akar
d. Memberi nutrisi kepada sel – sel meristem akar
e. Mengandung amilum yang menyebabkan gerakan geotropisme positif

4. Yang benar mengenai pertumbuhan primer ialah . . .
a. Terjadi pada apikal batang dan akar
b. Terjadi pertambahan volume sel
c. Menyebabkan diameter batang bertambah
d. Arah pertumbuhan akar dan batang berlawanan
e. Berperan membentuk jaringan lain melalui differensiasi

5. Jaringan epidermis akar mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi
a. Mengokohkan tegaknya tubuh tumbuhan
b. Melindungi jaringan yang ada di bawahnya
c. Mencari sumber air
d. Mengikat nitrogen
e. Menyerap air dan hara mineral

6. Jaringan parenkim yang berfungsi mengatur jumlah air yang masuk ialah. . .
a. Jaringan korteks
b. Jaringan endodermis
c. Jaringan empulur
d. Jaringan perisikel
e. Jaringan felogen

7. Daging buah yang kita makan pada buah Mangga merupakan jaringan. . .
a. Jaringan korteks
b. Jaringan epidermis
c. Jaringan endodermis
d. Jaringan kolenkim
e. Jaringan palisade

8. Lapisan epidermis atas daun tampak lebih hijau dibanding lapisan epidermis bawah. hal ini dikarenakan. . .
a. Lapisan epidermis atas banyak mengandung kloroplas
b. Lapisan epidermis atas memiliki kutikula
c. Lapisan epidermis bawah tidak terkena cahaya
d. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan spons
e. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan palisade

9. Berikut yang benar tentang pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil ialah, kecuali. . .
a. Ke arah luar membentuk xilem sekunder, ke arah dalam membentuk floem sekunder
b. Ke arah dalam membentuk xilem sekunder, ke arah luar membentuk floem sekunder
c. Disebabkan oleh jaringan kambium vaskular
d. Menyebabkan pertambahan diameter batang
e. Terjadi pada akar dan batang

10. Perhatikan tabel berikut!

No. Jaringan Fungsi
1. Parenkim a.     Mengangkut hasil fotosintesis
2. Xilem b.     Pertumbuhan sekunder
3. Floem c.     Mengangkut hara mineral
4 Kambium d.     Fotosintesis

Pasangan yang benar antara jaringan dan fungsinya ialah . . .
a. 1b – 2a – 3c – 4d
b. 1b – 2c – 3a – 4d
c. 1d – 2a – 3c – 4b
d. 1d – 2c – 3a – 4b

Petunjuk B: Pilihlah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut:
• Pilihan A jika jawaban terdapat pada pernyataan nomor (1); (2); dan (3)
• Pilihan B jika jawaban terdapat pada pernyataan nomor (1); dan (3)
• Pilihan C jika jawaban terdapat pada pernyataan nomor (2); dan (4)
• Pilihan D jika jawaban terdapat pada pernyataan nomor (4) saja, dan
• Pilihan E jika semua pernyataan (1); (2); (3); dan (4) adalah benar

[sc:ads]

11. Jaringan epidermis penyusun daun dapat bermodifikasi menjadi. . .

(1) Trikomata
(2) Kutikula
(3) Stomata
(4) Lenti sel

12. Berikut yang benar mengenai fungsi jaringan parenki ialah . . .
(1) Tempat berlangsungnya fotosintesis
(2) Transpor ekstravaskuler
(3) Menyimpan cadangan makanan
(4) Menyokong jaringan lain

13. Berikut jaringan yang memiliki aktivitas merismatik ialah. . .

(1) Jaringan parenkim
(2) Sklerenkim
(3) Jaringan gabus (felogen)
(4) Jaringan epidermis

14. Yang terjadi pada pertumbuhan sekunder ialah . . .
(1) Pertambahan tinggi batang
(2) Disebabkan oleh jaringan kambium
(3) Pada tumbuhan monokotil menyebabkan pertambahan ruas batang
(4) Diameter batang bertambah
15. Terbentuknya lingkaran tahun disebabkan oleh. . .

(1) Pertumbuhan primer
(2) Aktivitas kambium gabus
(3) Jaringan parenkim
(4) Pertumbuhan xilem sekunder

Petunjuk C: Pilih jawaban yang tepat dengan ketentuan sebagai berikut:
• Pilihlah A jika pernyataan dan alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab – akibat
• Pilihlah B jika pernyataan dan alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab – akibat
• Pilihlah C jika pernyataan benar namun alasan salah
• Pilihlah D jika pernyataan salah namun alasan benar
• Pilihlah E jika pernyataan dan alasan salah

16. Batang bambu memiliki kelenturan yang tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan SEBAB batang bambu tersusun atas jaringan sklerenkim yang merupakan jaringan penyokong.
17. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan Palmae disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder SEBAB tumbuhan Palmae adalah tumbuhan dikotil yang memiliki jaringan kambium.
18. Tipe berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil ialah kolateral tertutup SEBAB tumbuhan dikotil memiliki kambium yang terletak di silinder pusat.
19. Fotosintesis hanya berlangsung di dalam mesofil daun SEBAB mesofil daun tersusun atas berkas pengangkut, jaringan palisade, dan jaringan spons yang memiliki kloroplas.
20. Jaringan meristem pada pucuk batang berfungsi dalam pertumbuhan primer SEBAB jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif mengadakan pembelahan.

KUNCI JAWABAN

1. D
2. B
3. D
4. C
5. E
6. B
7. A
8. E
9. A
10. D
11. A
12. E
13. B
14. C
15. D
16. A
17. C
18. C
19. E
20. B