Pengertian Hadats, Najis, dan Cara Menyucikannya –¬†Hadats berasal dari kata “Al-Hadats” yang artinya suatu peristiwa, kotoran, atau tidak suci. Adapun menurut istilah syariat Islam, hadats ialah keadaan tidak suci seseorang […]